Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

(www.carjoy.nl)

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten door CARJOY, gevestigd te Leerdam, aangegaan.

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Carjoy zijn algemene voorwaarden. Bijzondere, van Carjoy zijn voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Carjoy  is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijzigingen, na mededeling aan de opdrachtgever, in werking treden.

1.4. Mondelinge verklaringen onzerzijds zijn niet bindend tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

1.5. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, behalve indien en voor zover als wij met die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn gegaan.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De geldigheidstermijn van een aanbieding en/of offerte bedraagt 14 dagen na dagtekening van de aanbieding en/of offerte.

2.2. Mondelinge toezeggingen door Carjoy zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Bij sommige onderdelen staat bij de artikelinformatie "Ruilartikel". Dit betekent dat het gaat om gereviseerde artikelen. Van het oude artikel is het metalen gietwerk hergebruikt. Bij aankoop van het artikel wordt statiegeld berekend. Na inlevering van het oude onderdeel ontvangt u het statiegeld retour. Het statiegeld bedrag zit niet in het aankoopbedrag, maar wordt appart berekend.

3. Prijzen
 
3.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief BTW. Tijdens het betalingsproces wordt de BTW berekend en toegevoegd.
 
3.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
 

4. Betaling

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. Korting of verrekening is niet toegestaan.

4.2. Voor leveringen onder rembours worden aan consument de kosten berekend zoals aangegeven op de site van PostNL (http://www.postnl.nl/zakelijk/pakket/pakket-betaalservice/)

4.3. Voor betalingen met PayPal wordt 5% op het totale bedrag (product, btw en verzendkosten) in rekening gebracht.

4.4 Bij ruilonderdelen gaat het om gereviseerde onderdelen. Om de beschikbaarheid van deze onderdelen te kunnen blijven garanderen wordt er bij  aankoop van een  “ruilonderdeel”   statiegeld berekend. Na ontvangst van het oude onderdeel wordt bepaald of dit onderdeel daadwerkelijk gereviseerd of hergebruikt kan worden. Indien het oude onderdeel daadwerkelijk gebruikt kan worden ontvangt u het statiegeld retour. Het statiegeld bedrag zit niet in het aankoopbedrag, maar wordt appart berekend. Dit wordt duidelijk aangegeven bij het betrefende onderdeel in de webshop en dient eerst aangevinkt te worden voor dat u verder kunt met winkelen.

4.5 Indien op de vervaldag geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand gerekend vanaf de vervaldag.

4.5. Alle kosten, van incassobureaus, deurwaarders en advocaten komen voor rekening van de koper.

5. Levering

5.1. Levering geschiedt vanaf Leerdam. Indien levering plaatsvindt door een derde geschiedt levering vanaf magazijn derde.

5.2. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

5.3. Vervoer van het verkochte vindt geheel voor rekening en risico van de koper plaats, tenzij anders overeengekomen.

5.4. Indien opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van het verkochte, is zij in verzuim, en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.

5.5. De door Carjoy opgegeven levertermijn is indicatief. De opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Tenzij sprake is van overmacht, zal de uiteindelijke levertijd de opgegeven levertijd nooit meer als één week overschrijden.

6. Internettransacties

6.1. Ten aanzien van transacties via de internetsite van Carjoy geldt een zichttermijn van 5 dagen ingaande op de dag na verzending van het product of producten aan de koper.

6.2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper het recht de overeenkomst te herroepen. Dit betekent dat de koper het ontvangen product of producten binnen 5 werkdagen kan retourneren onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11.

7. Overmacht

7.1. Indien de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend (overmacht), worden onze verplichtingen opgeschort.

7.2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij bevoegd het reeds verrichte resp. het te verrichten deel afzonderlijk te factureren en is onze relatie gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Carjoy of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Carjoy, mobilisatie en brand.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zolang Carjoy geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Carjoy.

8.2. Indien onze relatie tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Onze relatie is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van € 100,-.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenissen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad is beperkt tot de voor de gebrekkige zaak in rekening gebrachte koopprijs dan wel het voor de betreffende prestatie in rekening gebrachte bedrag. Van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering zal slechts sprake kunnen zijn indien en voor zover de geleverde gebrekkige zaken naar ons oordeel niet kunnen worden vervangen of hersteld.

9.2. In afwijking van 9.1 is de aansprakelijkheid voor gederfde winst, stagnatieschade en/of schade door een vertraging bij de levering uitgesloten.

9.3. Carjoy stelt zich naar afnemers niet aansprakelijk voor gevolgschade die verband houdt met of veroorzaakt wordt door een bij Carjoy 2e hands gekocht onderdeel. Uiteraard worden alle 2e hands onderdelen uitvoerig gecontroleerd voordat de onderdelen in de verkoop wordt aangeboden. Deze uitsluiting in deze algemene leveringsvoorwaarden dienen uiteraard gecontroleerd te worden door een hiertoe bevoegde persoon. Zodoende kan hieraan geen rechten worden ontleend.

10. Garanties

10.1. Carjoy hanteert de garantiebepalingen zoals de fabrikant van de onderdelen heeft bepaald. De lengte van de garantieperiode is afhankelijk van de fabrieksgaranties en zijn specifiek voor elk onderdeel.

10.2. De onder 10.1 genoemde garantie geldt niet in de ondeugdelijkheid van de door Carjoy geleverde onderdeel het gevolg is van onjuiste montage door koper of door derden.

10.3. De onder 10.1 genoemde garantie geldt eveneens niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Carjoy de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan de te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

10.4. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie laat onverlet de garantieafspraken van de koper uit hoofde van de wet, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper verkocht en geleverd is.

11. Onderzoek en reclames

11.1. De koper is verplicht de zaken bij levering onmiddellijk te controleren op gebreken en of schade.

11.2. Zichtbare tekortkomingen behoren binnen drie dagen nalevering schriftelijk en met een begrijpelijke omschrijving van de klacht aan Carjoy te worden gemeld met overhandiging van het onderdeel in de originele verpakking.

11.3. Niet zichtbare tekortkomingen dienen binnen acht dagen na ontdekking docht uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk en met een begrijpelijke omschrijving van de tekortkoming te worden gemeld aan Carjoy. Na het verstrijken van de garantietermijn is Carjoy gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, administratie-, en verzendkosten in rekening te brengen.

11.4. Na het verstrijken van de in lid 11.2 en 11.3 genoemde perioden wordt geacht, dat Carjoy haar verplichtingen correct is nagekomen en heeft de koper het geleverde als juist erkent en aan de verwachtingen van de koper voldoet.

11.5. Indien tijdig wordt gereclameerd blijft koper verplicht tot afname en betaling van de geleverde zaak. Indien koper gebrekkige zaken wil retourneren geschiedt dat onder de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 12

12. Behandelingsvoorwaarden retourgoederen

Indien U goederen om een of andere reden aan ons wilt retourneren, dient u de volgende punten in acht te nemen:

12.1. Bij retournering van goederen dient er vooraf altijd telefonisch contact met Carjoy opgenomen te worden.

12.2. Goederen die voor terugname in aanmerking komen, dienen onbeschadigd en in originele verpakking aangeleverd te worden en dienen door ons als nieuw verkocht te kunnen worden.

12.3. Beschadigingen en/of gebruik van "bruin" plakband of "Duke" tape ( dit plakband is namelijk niet te verwijderen zonder de verpakking / product te beschadigen ), kunnen voor ons reden zijn om retourgoederen af te wijzen.

12.4. Incourante artikelen en niet voorraad artikelen worden bij terugname pas gecrediteerd als deze door ons verkocht zijn.

12.5. Goederen dienen goed verpakt te worden om transportschade te voorkomen.

12.6. Goederen dienen altijd GEFRANKEERD geretourneerd te worden. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door ons geweigerd. N.B: Dit geldt ook voor artikelen die ter garantiebeoordeling aan ons geretourneerd worden.

12.7. De behandelingskosten bedragen 10% van de bruto verkoopprijs met een minimum van € 5,- tot een maximum van € 40,- per artikel.

12.8. Goederen die geretourneerd worden vanwege onjuiste verzending door Carjoy  zullen niet worden belast met behandelingskosten en vrachtkosten! De afhandeling van deze goederen zullen wij zelf via onze eigen vervoerder organiseren in overleg met U.

13. Ontbinding en opschorting

13.1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd onze bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen: -indien er beslag wordt gelegd op zaken van de koper ofwel aan de koper wordt uitstel van betaling verleend, of haar faillissement wordt uitgesproken, dan wel -indien de koper tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen jegens ons, dan wel -indien wij goede grond hebben om te vrezen dat de koper niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en dat zij naar ons redelijk oordeel niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.

13.2. Indien één van de in 11.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd te bepalen dat al hetgeen wij van onze relatie te vorderen hebben terstond opeisbaar zal zijn.

13.3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of ons plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van ons kan worden verwacht, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillen

15.1. Indien een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn wij en de koper verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

15.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding laat onverlet onze bevoegdheid om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

INWERKINGTREDING

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Carjoy zijn met ingang van 12 november 2012 van kracht geworden.

mont blanc pas cherTel: 0345-633448 - Fax: 0345-633498 - Email: info@carjoy.nl
Copyright © 2008. Carjoy. All rights reserved.